मुखपृष्ठ | जिल्हा प्रशासन | जिल्हा दृष्टीक्षेप | ई-लोकशाही | इतिहास | पर्यटन | नदीजोड प्रकल्प | संकेतस्थळ आराखडा |संपर्क / प्रतिसाद

Recruitment

 
जिल्हा निवड समिती , जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव
 
लिपिक - टंकलेखक व तलाठी संवर्गातील रिक्त पदांची भरती २०१४
  (तलाठी संवर्ग)
a(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
रविवार, दिनांक २२ जून २०१४ रोजीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या उत्तरांची सुधारीत विवरणी : …….संच-A……. संच-B……. संच-C…….संच-D
  (लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
a(लिपिक - टंकलेखक संवर्ग)
a(लिपिक - टंकलेखक संवर्ग )
a (लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
हरकती वरील निर्णय व सुधारीत उत्तरांची विवरणी : …………….हरकती वरील निर्णय……………. सुधारीत उत्तरांची विवरणी
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
   
   
  (The file is in .pdf format Latest Adobe reader required to view the file)