मुखपृष्ठ | जिल्हा प्रशासन | जिल्हा दृष्टीक्षेप | ई-लोकशाही | इतिहास | पर्यटन | नदीजोड प्रकल्प | संकेतस्थळ आराखडा |संपर्क / प्रतिसाद

Recruitment

 
जिल्हा निवड समिती , जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव
 
लिपिक - टंकलेखक व तलाठी संवर्गातील रिक्त पदांची भरती २०१४
  (तलाठी संवर्ग)
a (तलाठी संवर्ग)
a (तलाठी संवर्ग)
a (तलाठी संवर्ग)
a (तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग)
रविवार, दिनांक २२ जून २०१४ रोजीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या उत्तरांची सुधारीत विवरणी : …….संच-A……. संच-B……. संच-C…….संच-D
  (लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
हरकती वरील निर्णय व सुधारीत उत्तरांची विवरणी : …………….हरकती वरील निर्णय……………. सुधारीत उत्तरांची विवरणी
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
   
   
  (The file is in .pdf format Latest Adobe reader required to view the file)