मुखपृष्ठ | जिल्हा प्रशासन | जिल्हा दृष्टीक्षेप | ई-लोकशाही | इतिहास | पर्यटन | नदीजोड प्रकल्प | संकेतस्थळ आराखडा |संपर्क / प्रतिसाद

Recruitment

जिल्हा निवड समिती , जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव
लिपिक - टंकलेखक व तलाठी संवर्गातील रिक्त पदांची भरती २०१४
(तलाठी संवर्ग)
(तलाठी संवर्ग) …………… हरकती वरील निर्णय
(तलाठी संवर्ग) रविवार, दिनांक २२ जून २०१४ रोजीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या उत्तरांची सुधारीत विवरणी : …………….संच-A……………. संच-B……………. संच-C…………….संच-D
(लिपिक-टंकलेखक संवर्ग)
हरकती वरील निर्णय व सुधारीत उत्तरांची विवरणी : …………….हरकती वरील निर्णय……………. सुधारीत उत्तरांची विवरणी
 
 
(The file is in .pdf format Latest Adobe reader required to view the file)