a स्वयंम प्रकल्प योजना राबविण्याबाबत,जिल्हा पशुसवंर्धन उपायुक्त कार्यालय जळगाव

a राज्यस्तरीय योजनेची माहिती,जिल्हा पशुसवंर्धन उपायुक्त कार्यालय जळगाव

a महाराष्ट्र जमीन महसुल नियम १९७५ यांच्या नियम ३ अन्वये-मौजे पिंपळकोठे बु. ता. एरंडोल

a जनहित याचिका १५५/२०११ तक्रार निवारण यंत्रणा (महानगरपालिका / नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्र वगळता अनधिकृत जाहिरातीं संदर्भात)

जनहित याचिका क्रमांक १०४/२०१० अंतर्गत संपर्क

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ नकाशे a सूची

पी. आय. एल. - १७३/२०१० - कार्यवाही अहवाल

a नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत दुधाळ गायी/म्हशी २ गट व शेळीचे गट/१००० कुक्कुट पक्षी गट वाटपासाठी लाभार्थ्याची निवड व प्रतिक्षाधीन यादी

a महसूल मंडळाची व त्या अंतर्गत येणाऱ्या सजांची पुनर्रचना

a महाराष्ट्र जमीन महसुल नियम १९७५ यांच्या नियम ३ अन्वये-मौजे खेडी ता. भुसावळ

a महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ यांच्या नियम ३ अन्वये - मौजे जामन्या ता. यावल

a महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ यांच्या नियम ३ अन्वये - प्र.डांगरी ता.अमळनेर

a महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ यांच्या नियम ३ अन्वये -मौजे वंजारी खु. व म्हसवे ता. पारोळा

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ ची अधिसूचना aअधिसूचना दुरुस्ती

भोगवटादार वर्ग - २ जमिनीची माहिती (प्रपत्र २ व ३)

शासकिय जमिन मंजूर प्रदान आदेश गाव नमुना १ (क) ची माहिती

a निवृत्तीवेतन घेत असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतीबाबतची माहिती

a अनुकंपा प्रतीक्षा सूची - डिसेंबर २०१६